Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

POZIV NA MOLITVENO BDIJENJE

Ovo je šest uputa koje je trpeća duša dostavila u Sveto Ime Isusovo:


1. Isus želi da organiziramo molitveno bdijenje širom svijeta na kojem ćemo moliti sva četiri otajstva Svete Krunice zaredom, bez prekida. Bdijenje treba započeti u ponoć neovisno o vremenskoj zoni. Nitko neka ne osjeća obavezu da sudjeluje, ali što nas više bude uključenih Isus će moći izliti veću Milost. Oni koji se osjećaju slabi ili su bolesni također neka dođu i neka mole onoliko koliko mogu i jedna desetka će biti primljena, ali svi koji dođu neka dođu s ljubavlju za Isusa i Našu Gospu, ne iz nijednog drugog razloga. Ukoliko netko ne može moliti ili se tako osjeća, ili se umori tijekom molitve, neka ostane sjediti s nama i biti će ojačan.

2. Oni koji mogu trebaju postiti na kruhu i vodi od ponoći prethodnoga dana sve do završetka bdijenja(24 sata).

3. Ispovijed se osobito preporuča dan prije ili u drugo vrijeme ali prije molitve.

4. Svi koji sudjeluju trebaju, i ovo je važno; oprostiti bilo kakav prijestup protiv sebe od strane bilo koga, uvrede itd. Oprostiti i zaboraviti bez obzira tko nas je uvrijedio i zašto, a posebno ako imamo nešto s nekim tko je također vojnik Ostatka. Oproštenje treba biti obostrano, bezuvjetno i ako je moguće osobni kontakt treba biti ostvaren između ljudi koji imaju nesuglasice stare svađe ili tako nešto. Može to biti mail, razglednica, cvijet, neka gesta, pozdrav putem treće osobe ili bilo što drugo, ali treba biti od srca i ljubazno.

5. Datum bdijenja je naš izbor ali ono treba biti organizirano što je prije moguće i treba nas sudjelovati što je više moguće.

6. Mjesto je također naš izbor, možemo moliti bilo gdje, ali crkve i druga posvećena mjesta trebaju biti prvi izbor.
Ono što će se računati biti će vjera, ljubav prema Isusu i Našoj Nebeskoj Majci, Majci Spasenja i čistoća srca.
Ponoć je predznak Isusovog Drugog Dolaska.
Neka bude Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Neka ljubav i blagost Blažene Djevice Marije, Kraljice Ružarija, bude s nama zauvijek.

+++++++++++++++++++++++++


Prayer-Vigil-Web-Slide

A suffering soul in the Holy Name of Jesus emailed into the Father of  Love and Mercy blog, which was approved by Jesus through Maria Divine Mercy to be shared on the blog. There is a great need for prayer to protect this Mission of  Salvation from further attacks by Satan, to save souls from damnation and for the remnant army to unite and be strengthened by the Grace of God

Here are the 6 instructions sent from a suffering soul in the Holy Name of Jesus.

  1. Jesus want us to organize a worldwide vigil where we will pray all four Mysteries of the Holy Rosary one after another without interruption.            Vigil should start at midnight, regardless of the time zones.                                    No one should feel obliged to participate but as many of us get involved, greater will be outpouring of the Grace. Those who feel weak or sick also should come and pray as much as they can, even one decade will be received, but all should come with love for Jesus and Our Lady, not for any other reason. If someone cannot pray or feel so, or just gets tired during the prayer let he just sit with us and he will be strengthened also.
  2. Everyone who is able should fast with bread and water from midnight the day before the vigil till after the vigil(24 hours).
  3. Confession is highly recommended the day before or anytime before the prayer.
  4. All should, and this is important; forgive any trespasses against him from anyone, insults etc. Forgive and forget, no matter who offended us and why, and especially if we have something with anyone who is also Remnant soldier. This forgiveness must be both sided, unconditional and if it is possible personal contact must be made by persons who have any dispute or former strife or so. It could be mail, postcard, flower, gesture, greetings through another person or anything else but it should be from the heart and kindly.
  5. The date of the vigil is our choice but it should be organized as soon as possible and as many as possible should participate. Even one person alone is fine.
  6. Places are also our choice, we can pray anywhere but churches and other consecrated places are desirable.medal of salvation

What will count will be faith, love for Jesus and Our Heavenly Mother, Mother of Salvation, and pureness of heart.

Midnight is symbol of the Jesus Second Coming.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Let the  love and tenderness of the Blessed Virgin Mary, Queen of the Rosary, be with us forever.

If you are not familiar with the rosary prayers, you are welcome to pray along with these videos.  All 4 mysteries of the rosary and Chaplet of Divine Mercy  

backofmedal_grey0000_3This Mission, the final one sanctioned by my Father in His Plan, to bring final salvation to His children, will draw millions of souls to serve Him. They will come from every corner of the Earth.

Many will not be conscious of their calling, until they pray the Crusade Prayers. It will be through the recital of the Crusade Prayers that the Holy Spirit will enrapture these souls and then they will be ready to carry my Son’s Cross.

If you truly serve my Son and come to His aid, so He can bring salvation to every sinner, then you will have to accept the weight of the Cross.

You must recite this Crusade Prayer (143) To protect the Mission of Salvation:

O Mother of Salvation, protect this Mission, a Gift from God, to bring Eternal Life to all of His children everywhere. Please intervene, on our behalf, through your beloved Son, Jesus Christ, to give us the courage to carry out our duties to serve God at all times and especially when we suffer because of this. Help this Mission to convert billions of souls, in accordance with the Divine Will of God and to turn those hearts of stone into loving servants of your Son. Give all of us who serve Jesus in this Mission the strength to overcome the hatred and the persecution of the Cross and to welcome the suffering that comes with it, with a generosity of heart and with full acceptance of what may come ahead. Amen

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/03/25/mother-of-salvation-ask-me-your-beloved-mother-to-give-you-the-strength-to-carry-on-and-to-protect-the-mission-of-salvation/

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.